Quy tắc về quyền riêng tư của Intel: Chính sách bên kiểm soát tại Vương quốc Anh

Quy tắc công ty có tính ràng buộc (Vương quốc Anh) quy định cách tiếp cận của Intel trong việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh khi xử lý dữ liệu cá nhân cho những mục đích riêng với tư cách là bên kiểm soát thông tin.

BCR tại EEA của Intel có thể truy cập tại đây.