Tôn trọng quyền riêng tư là nền tảng văn hóa của Intel và giúp duy trì lòng tin vào thương hiệu và vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Intel minh bạch về các thực tiễn quyền riêng tư của chúng tôi, bao gồm cả lý do chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin cá nhân. Sau đây là bản tóm tắt triết lý của Intel về bảo vệ thông tin cá nhân. Đọc Thông Báo Quyền Riêng Tư đầy đủ của chúng tôi để biết thêm chi tiết

Lựa Chọn và Thu Thập Minh Bạch

Intel sẽ giải thích lý do chúng tôi cần phải thu thập thông tin cá nhân khi chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn và cho bạn lựa chọn nếu thích hợp.

Sử Dụng Hạn Chế

Intel sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập. Ví dụ, để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, cho phép bạn tham gia các hoạt động trực tuyến, hoặc cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ thông tin chỉ để thực hiện mục đích phù hợp, hoặc các mục đích khác mà bạn đã đồng ý, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chia Sẻ Hạn Chế

Khi Intel chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba được ủy quyền, chúng tôi cung cấp cho họ chỉ số lượng thông tin mà họ cần để hoàn thành dịch vụ được yêu cầu. Chúng tôi không cho phép các bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, thực thi các quyền của chúng tôi và các lý do hợp lý khác.

Intel không bán thông tin cá nhân cho bên thứ ba, trừ khi thông tin được bao gồm khi bán một hoạt động kinh doanh hoặc các tài sản khác, hoặc bạn cho phép chúng tôi, hay dữ liệu được bỏ nhận dạng. 

Bảo Vệ Thông Tin

Intel kết hợp sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tránh bị mất mát và sử dụng sai trái. Ví dụ, chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa khi truyền thông tin thẻ thanh toán qua Internet.

Đó Là Thông Tin Của Bạn

Trong khi Intel là người quản lý thông tin bạn cung cấp, bạn có thể truy cập và yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân của mình và sở thích trao đổi thông tin bằng cách sử dụng một trong các phương pháp sau: truy cập vào trang web sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến Liên Hệ Với Chúng Tôi.