Thư mục lưu trữ Thông báo về quyền riêng tư của Intel

Trong thư mục lưu trữ này bạn có thể tìm thấy các phiên bản trước đây của Thông báo về quyền riêng tư của Intel.

•            Tháng 1, 2016

•            Tháng 11 năm 2014

•            Tháng 10 năm 2013

•            Tháng 1 năm 2009

Quay trở lại phiên bản hiện tại.

Kho Lưu Trữ Thông Báo Về Cookie của Intel và Các Công Nghệ Tương Tự

•            Tháng 12 năm 2013

•            Tháng 5 năm 2012

Quay trở lại phiên bản hiện tại.