Quy tắc công ty có tính ràng buộc EEA của Intel

Quy tắc công ty có tính ràng buộc (EEA) quy định cách tiếp cận của Intel trong việc tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu khi xử lý dữ liệu cá nhân cho những mục đích riêng với tư cách là bên kiểm soát thông tin.

Quy tắc công ty có tính ràng buộc của Intel tại Vương quốc Anh có thể truy cập tại đây.