Chuyên môn Video Intel® IoT

Tổng quan

Chuyên môn Video IoT của Intel được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo thị trường Video nhằm thúc đẩy sự liên kết công nghệ và giúp tăng thị phần, tăng tốc doanh thu bằng cách mở rộng các giải pháp chung thông qua các hoạt động tiếp thị và bán hàng tiếp thị. Khám phá các lợi ích của Specialty để giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh và hợp tác với Intel để phát triển trên thị trường video.

Lợi ích của Chuyên gia Video Intel® IoT

  • Quỹ Đồng tiếp thị và Phát triển Thị trường
  • Thương hiệu Chuyên gia Video Intel® IoT
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Hỗ trợ bán hàng
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Tiếp thị nội dung dọc
  • Lời mời ưu tiên đến các buổi đào tạo và sự kiện
  • Có được quyền truy cập vào các tài nguyên Intel
  • Cộng tác với các chuyên gia IoT AI của Intel
  • Theo dõi nhanh các lợi ích Lựa chọn IoT khác

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.