Chuyên ngành Thiết bị dưới dạng Dịch vụ (DaaS)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Năm dương lịch cuối cùng hoặc bốn quý cuối cùng. Hóa đơn và/hoặc Doanh số tiêu thụ đủ điều kiện.
2Có thể thêm T&C bổ sung trong Trang web/Hướng dẫn đối tác, ví dụ: không mua hàng vào cuối thời kỳ.