Chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI)

Tổng quan

Là một Chuyên gia về Trí tuệ Nhân tạo (AI), chúng tôi được Intel công nhận về việc thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và phát triển các mô hình học máy. Điều này bao gồm áp dụng trí tuệ kinh doanh, phân tích và học máy để phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các tài nguyên độc quyền, chỉ dành cho đối tác và các lợi ích có giá trị được thiết kế và điều chỉnh nhằm giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp giải pháp AI của mình, tiếp cận một cấp độ tương tác khác với Intel về AI.

Các lợi ích của Chuyên gia Trí tuệ Nhân tạo (AI) bao gồm:

  • Đồng tiếp thị tập trung và hỗ trợ MDF
  • Thương hiệu Chuyên gia Trí tuệ Nhân tạo (AI)
  • Khuyến mãi trên Thị trường Các Giải pháp Intel®
  • Bài viết nổi bật trên insight.tech
  • Lời mời ưu tiên tham gia đào tạo và sự kiện
  • Truy cập vào Đại học Đối tác
  • Đưa vào các nghiên cứu của nhà phân tích

Đăng ký để trở thành Chuyên gia AI

Nhận tài liệu, khuyến mãi và các lợi ích độc đáo nhằm giúp bạn khác biệt và thành công


Những lợi ích dành cho chuyên gia AI cung cấp cho bạn các tài nguyên độc quyền, chỉ dành cho đối tác nhằm giúp bạn vượt trội, khác biệt và tăng tốc trong phân khúc thị trường AI. Nhận quyền truy cập vào các lợi ích có giá trị được thiết kế và điều chỉnh cho các đối tác của Liên minh đối tác Intel® để giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và cung cấp giải pháp AI của mình, mở ra cánh cửa đến một cấp độ tương tác khác với Intel về AI.

Tham gia Liên minh Intel® Partner Alliance


Có được kiến thức chuyên môn, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, các công cụ tiếp thị và các lợi ích có giá trị khác khi trở thành thành viên.