Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh với các giải pháp đối tác tăng tốc của Intel

Biến ý tưởng của bạn thành thành công trong thế giới thực với các giải pháp sẵn sàng thử nghiệm và triển khai từ các đối tác đổi mới của Intel với quyền truy cập vào các công nghệ mới nhất của Intel®.

Những câu hỏi thường gặp

Sáng kiến Tăng tốc LIên minh Đối tác Intel® là một tập hợp các lợi ích bổ sung, tài chính và phi tài chính nhằm thúc đẩy các kết quả kinh doanh cụ thể gắn liền với các ưu tiên chiến lược. Lợi ích tăng tốc được tăng dần cho chương trình LIên minh Đối tác Intel® các lợi ích cơ bản được cung cấp cho các đối tác dựa trên cấp độ tương ứng của họ (Thành viên, Vàng, Titan).

Bộ gia tốc trao quyền cho các đối tác cung cấp công nghệ của Intel® với sự hỗ trợ và chuyên môn bổ sung khi thiết kế và tiếp thị các giải pháp của họ. Do đó, khách hàng cuối được hưởng lợi từ việc tiếp cận nhanh hơn với các giải pháp mới hơn và từ các giải pháp chất lượng cao hơn được thúc đẩy bởi sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhu cầu của họ.

Các sáng kiến tăng tốc có sẵn cho các thành viên LIên minh Đối tác Intel® hiện có đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện. Nhóm LIên minh Đối tác Intel® xác định tính đủ điều kiện của bạn dựa trên thông tin đăng ký của công ty bạn.

Để tìm hiểu thêm về các sáng kiến tăng tốc mà bạn đủ điều kiện, hãy truy cập phần Quản lý lợi ích trong tài khoản LIên minh Đối tác Intel® hiện tại của bạn hoặc trao đổi với người quản lý tài khoản của bạn.

Network Builders sẽ tiếp tục tồn tại và đang hợp tác với LIên minh Đối tác Intel® để tích hợp các đối tác mạng. Từ bây giờ, các đối tác Intel Network Builders cần tham gia Liên minh đối tác và chọn Cộng đồng mạng là một phần của Intel Network Builders.

Bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ và giải pháp đối tác tại networkbuilders.intel.com, điều này sẽ bổ sung cho các Vùng kích hoạt mạng mới trong LIên minh Đối tác Intel®.

Vùng Kích hoạt có sẵn cho tất cả các thành viên Chương trình LIên minh Đối tác Intel® và sẽ được tìm thấy trên trang chủ LIên minh Đối tác Intel® an toàn.