Gửi Giải pháp của bạn cho Liên minh Đối tác Intel®

Có được quyền truy cập vào các cơ hội tiếp thị và bán hàng gia tăng giá trị.

Gửi giải pháp của bạn cho Liên minh đối tác Intel® để có quyền truy cập vào Các Lợi ích Nhất định bao gồm các cơ hội tiếp thị và bán hàng gia tăng giá trị nhằm giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của các giải pháp hỗ trợ Intel®.

Sau khi được phê duyệt, các giải pháp sẽ được thêm vào Thị trường Giải pháp Intel®, một thị trường toàn cầu liệt kê các thành viên và ưu đãi của Liên minh Đối tác Intel®. Các đối tác đủ điều kiện có thể tạo cửa hàng và đăng các linh kiện, phần mềm, hệ thống và dịch vụ.

Xem các cơ hội và yêu cầu ›

Ai Đủ Điều Kiện Tham Gia?

Bất kỳ thành viên nào của Liên minh Đối tác Intel® đều có thể tham gia. Đăng nhập hoặc tham gia ngay hôm nay để tạo các đệ trình hoặc quản lý các ưu đãi của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Việc đệ trình các giải pháp cho Liên minh Đối tác Intel® cung cấp quyền truy cập vào Các Lợi ích Nhất định. Các Lợi ích Nhất định bổ sung cho các lợi ích cơ bản của Liên minh đối tác Intel® và được thiết kế để giúp tiếp cận sâu hơn các giải pháp hỗ trợ Intel® của bạn.

Tùy thuộc vào thông tin chi tiết đệ trình của bạn, Intel sẽ so sánh đệ trình của bạn với loại giải pháp thích hợp; Các Lợi ích Nhất định như đồng thương hiệu, đồng tiếp thị, quỹ phát triển thị trường, hỗ trợ bán hàng và/hoặc cơ hội thị trường, sẽ có sẵn dựa trên loại giải pháp. Không phải tất cả Các Lợi ích Nhất định đều có sẵn cho tất cả các đối tác và có thể tùy thuộc vào các điều kiện bổ sung.

Tìm hiểu về các cơ hội Các Lợi ích Nhất định ›

Các yêu cầu cơ bản đối với giải pháp của bạn là nó phải bao gồm một hoặc nhiều công nghệ Intel® và có sẵn trên thị trường.

Dựa trên phản hồi của bạn trong quá trình gửi, giải pháp của bạn sẽ được so khớp với loại giải pháp phù hợp nhất. Các giải pháp này có thể có các yêu cầu bổ sung như gửi sơ đồ cấu ​​trúc, báo cáo dữ liệu bán hàng hoặc có tài sản thế chấp bán hàng và tiếp thị.

Tìm hiểu thêm về các yêu cầu giải pháp ›

Bạn phải là một thành viên của Liên minh đối tác Intel® để gửi một giải pháp và nhận được Các Lựa chọn Nhất định.

Để xác định tính đủ điều kiện cho các Quyền lợi Chọn lọc, bạn sẽ cần cung cấp thông tin và / hoặc tài liệu, chẳng hạn như các công nghệ Intel® được sử dụng trong các giải pháp, sơ đồ kiến ​​trúc, tài liệu tiếp thị và câu chuyện thành công của bạn.

Xem lại hướng dẫn sẵn sàng ứng dụng giải pháp ›

Nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ, việc đánh giá ban đầu để xác định loại giải pháp thích hợp có thể mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Tùy thuộc vào loại giải pháp, bạn có thể được yêu cầu trả lời một bộ câu hỏi bổ sung có thể mất đến 20 phút.

Nếu bạn thấy rằng bạn chưa có thông tin cần thiết sẵn sàng, bạn có thể lưu đánh giá và hoàn thành nó sau.

Sau khi đệ trình, quá trình phê duyệt có thể mất tới 30 ngày với số lượng đệ trình đang được xem xét. Nếu nội dung gửi của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được thông báo qua email.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được mời xem xét đề nghị của mình với nhóm Intel trước khi phê duyệt.

Sau khi đệ trình của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và lời mời tham gia phiên giới thiệu để biết thông tin cụ thể về Lợi ích Nhất định và các bước tiếp theo.

Bạn phải là một thành viên của Liên minh đối tác Intel® để gửi một giải pháp và nhận được Các Lựa chọn Nhất định.

Để xác định tính đủ điều kiện cho các Quyền lợi Chọn lọc, bạn sẽ cần cung cấp thông tin và / hoặc tài liệu, chẳng hạn như các công nghệ Intel® được sử dụng trong các giải pháp, sơ đồ kiến ​​trúc, tài liệu tiếp thị và câu chuyện thành công của bạn.

Xem lại hướng dẫn sẵn sàng ứng dụng giải pháp ›

Nếu bạn đã chuẩn bị đầy đủ, việc đánh giá ban đầu để xác định loại giải pháp thích hợp có thể mất khoảng 10 phút để hoàn thành. Tùy thuộc vào loại giải pháp, bạn có thể được yêu cầu trả lời một bộ câu hỏi bổ sung có thể mất đến 20 phút.

Nếu bạn thấy rằng bạn chưa có thông tin cần thiết sẵn sàng, bạn có thể lưu đánh giá và hoàn thành nó sau.

Sau khi đệ trình, quá trình phê duyệt có thể mất tới 30 ngày với số lượng đệ trình đang được xem xét. Nếu nội dung gửi của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được thông báo qua email.

Trong một số trường hợp, bạn có thể được mời xem xét đề nghị của mình với nhóm Intel trước khi phê duyệt.

Sau khi đệ trình của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và lời mời tham gia phiên giới thiệu để biết thông tin cụ thể về Lợi ích Nhất định và các bước tiếp theo.