Chiến lược AI cho doanh nghiệp năm 2024: Tối đa hóa tăng trưởng, lợi tức đầu tư và bảo mật dữ liệu

Bạn cần nhanh chóng triển khai các sáng kiến AI, nhưng cách bạn chọn kích hoạt AI sẽ có tác động lâu dài đến doanh nghiệp của bạn. Hãy tránh những cạm bẫy phổ biến trong việc áp dụng nhanh chóng và tối đa hóa lợi tức cho chi tiêu công nghệ của bạn với hướng dẫn từ bài viết Tiêu điểm IDC này.