Câu hỏi thường gặp về Đăng nhập Intel®

Tìm các câu trả lời bạn cần để đăng nhập. Nếu quý vị vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ hỗ trợ khách hàng bên dưới.


Tôi đã quên mật khẩu
Tôi đã quên tên người dùng

 

Ghi chú

 

Nếu quý vị không biết tên người dùng và mật khẩu của mình, trước tiên hãy lấy tên người dùng của tôi, sau đó lấy lại mật khẩu của tôi.

Nếu quý vị chưa nhận được email mà lẽ ra đã phải nhận được từ Intel:

 

 • Chờ đã, một số email sẽ mất đến 20 phút để đến hộp thư quý vị.
 • Hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc hộp thư tạp thư của quý vị.
 • Nếu quý vị có nhiều địa chỉ email, hãy đảm bảo là quý vị đang kiểm tra tài khoản chính xác

Các tài khoản Intel sẽ được khóa sau khoảng 10 lần thử nhập tên người dùng và mật khẩu. Hãy chờ 10 phút và thử lại sau.

Nếu quý vị vẫn chưa đăng nhạp được, Hãy cài đặt lại mật khẩu của mình

Nếu bạn không nhận được email dự kiến từ Intel, hãy kiểm tra các thư mục Thư rác hoặc Thư tạp.

Sử dụng:

Tám (8) đến mười lăm (15) ký tự

Có ít nhất một ký tự chữ cái (a-z; A-Z)

Có ít nhất một ký tự chữ số (0-9)

Ít nhất một ký tự đặc biệt (xem toàn bộ bảng bên dưới) 

 

Không sử dụng:

Các ký tự không phải là tiếng Anh (Vd: µ β Ϊ é )

Tên người dùng của bạn

Từ ba kí tự lặp lại trở lên (vd: ‘1111’ , ‘aaa’)

Bất cứ địa chỉ email nào trong hồ sơ dành cho tài khoản này

Mật khẩu trước

Khoảng trống giữa văn bản và khoảng trống bị lệch

 

Cho phép sử dụng Ký tự đặc biệt trong Mật khẩu

 

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

:

;

<

=

>

?

@

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

 

Tên người dùng ở dạng phân biệt chữ hoa/thường và có thể chứa chữ cái, số và những ký tự đặc biệt này:

dấu chấm (.)

đường gạch dưới (_)

dấu nối (-)

ký hiệu (@)

Nếu quý vị muốn cập nhật tên người dùng hiện tại, hãy đăng nhập lại sau khi đợi một hoặc hai phút để thay đổi được áp dụng.


Lưu ý: Quý vị có thể sử dụng địa chi email giống như tên người dùng của quý vị. Nếu địa chỉ email của quý vị phải thay đổi, tên người dùng của quý vị sẽ vẫn không bị ảnh hưởng trừ khi quý vị cập nhật nó bằng cách đăng nhập vào tài khoản Intel của mình.

Hãy kiểm tra bạn đã tắt phím Caps Lock và Num Lock hay chưa, sau đó nhập lại email và mật khẩu.

Nếu quý vị cảm thấy tên người dùng và mật khẩu không đúng lắm

Tôi đã quên mật khẩu
Tôi đã quên tên người dùng

Nếu bạn không nhận được email dự kiến từ Intel, hãy kiểm tra các thư mục Thư rác hoặc Thư tạp.

Đổi mật khẩu

Để cập nhật email của quý vị hoặc các thông tin khác, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Để cập nhật email của quý vị hoặc các thông tin khác, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Nếu quý vị không thẻ đăng nhập vào tài khoản Intel của mình, hãy liên hệ bằng thông tin bên dưới.

Nếu quý vị trải nghiệm ...

Hành động được đề xuất

...nhiều vấn đề liên quan đến việc cài đặt lại mật khẩu, hoặc tin nhắn lỗi liên tục hiển thị:

Không thể cài đặt lại mật khẩu của quý vị vào lúc này. Vui lòng thử lại sau",

Cài đặt lại mật khẩu của quý vị

… các trang web bật lên bất ngờ, ví dụ như trang bảo hành hoặc trang cộng đồng khi quý vị đang cố gắng đăng nhập

Quý vị có thể cần đăng ký lại vào chương trình Intel của mình,

Khi mua lại, tài khoản của quý vị sẽ được kích hoạt lại.

...tin nhắn:

"Thông tin của bạn không được tìm thấy. Vui lòng thử lại hoặc Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm"

Bước 1: Nhập tên người dùng của bạn thay vì địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không nhớ tên người dùng, thì hãy khôi phục tên người dùng của bạn

Bước hai 2: Cài đặt lại mật khẩu của quý vị

Nếu điều này không có hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

...một trang trắng có thông báo:

 "Đã quá thời hạn xác nhận email"

 1. Đi đến đăng nhập Intel
 2. Nhấn vào đăng nhập Thay thế, quý vị sẽ thấy một màn hình Đăng nhập được hiển thị.
 3. Hãy nhập thông tin đăng nhập của quý vị.
 4. Một khi quý vị đã nhấn vào Đăng nhập.
 5. Bạn sẽ nhận một yêu cầu xác nhận email trong khoảng 5-10 phút trong hộp thư đến của quý vị.
 6. Vui lòng hoàn thành việc xác nhận email.

...thông báo chưa được liệt kê

Gặp đại diện kênh của quý vị hoặc đại diện bán hàng của quý vị để giúp quý vị vì việc này có thể là do quyền lợi của quý vị đã qua. (Vui lòng làm việc với họ trước.)

Hoặc, liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới .

 

 

 

Để đảm bảo là tất cả các tính năng đều hoạt động, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau: Microsoft Edge, Mozilla Firefox*, Google Chrome.

Bật cookie trong trình duyệt của bạn và xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt nữa nhé. Tham khảo phần trợ giúp trình duyệt để có được hướng dẫn.

Tên người dùng ở dạng phân biệt chữ hoa/thường và có thể chứa chữ cái, số và những ký tự đặc biệt này:

dấu chấm (.)

đường gạch dưới (_)

dấu nối (-)

ký hiệu (@)

Nếu quý vị muốn cập nhật tên người dùng hiện tại, hãy đăng nhập lại sau khi đợi một hoặc hai phút để thay đổi được áp dụng.


Lưu ý: Quý vị có thể sử dụng địa chi email giống như tên người dùng của quý vị. Nếu địa chỉ email của quý vị phải thay đổi, tên người dùng của quý vị sẽ vẫn không bị ảnh hưởng trừ khi quý vị cập nhật nó bằng cách đăng nhập vào tài khoản Intel của mình.

Hãy kiểm tra bạn đã tắt phím Caps Lock và Num Lock hay chưa, sau đó nhập lại email và mật khẩu.

Nếu quý vị cảm thấy tên người dùng và mật khẩu không đúng lắm

Tôi đã quên mật khẩu
Tôi đã quên tên người dùng

Nếu bạn không nhận được email dự kiến từ Intel, hãy kiểm tra các thư mục Thư rác hoặc Thư tạp.

Đổi mật khẩu

Để cập nhật email của quý vị hoặc các thông tin khác, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Để cập nhật email của quý vị hoặc các thông tin khác, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý vị

Nếu quý vị không thẻ đăng nhập vào tài khoản Intel của mình, hãy liên hệ bằng thông tin bên dưới.

Nếu quý vị trải nghiệm ...

Hành động được đề xuất

...nhiều vấn đề liên quan đến việc cài đặt lại mật khẩu, hoặc tin nhắn lỗi liên tục hiển thị:

Không thể cài đặt lại mật khẩu của quý vị vào lúc này. Vui lòng thử lại sau",

Cài đặt lại mật khẩu của quý vị

… các trang web bật lên bất ngờ, ví dụ như trang bảo hành hoặc trang cộng đồng khi quý vị đang cố gắng đăng nhập

Quý vị có thể cần đăng ký lại vào chương trình Intel của mình,

Khi mua lại, tài khoản của quý vị sẽ được kích hoạt lại.

...tin nhắn:

"Thông tin của bạn không được tìm thấy. Vui lòng thử lại hoặc Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm"

Bước 1: Nhập tên người dùng của bạn thay vì địa chỉ email của bạn. Nếu bạn không nhớ tên người dùng, thì hãy khôi phục tên người dùng của bạn

Bước hai 2: Cài đặt lại mật khẩu của quý vị

Nếu điều này không có hiệu quả, hãy liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới.

...một trang trắng có thông báo:

 "Đã quá thời hạn xác nhận email"

 1. Đi đến đăng nhập Intel
 2. Nhấn vào đăng nhập Thay thế, quý vị sẽ thấy một màn hình Đăng nhập được hiển thị.
 3. Hãy nhập thông tin đăng nhập của quý vị.
 4. Một khi quý vị đã nhấn vào Đăng nhập.
 5. Bạn sẽ nhận một yêu cầu xác nhận email trong khoảng 5-10 phút trong hộp thư đến của quý vị.
 6. Vui lòng hoàn thành việc xác nhận email.

...thông báo chưa được liệt kê

Gặp đại diện kênh của quý vị hoặc đại diện bán hàng của quý vị để giúp quý vị vì việc này có thể là do quyền lợi của quý vị đã qua. (Vui lòng làm việc với họ trước.)

Hoặc, liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới .

 

 

 

Để đảm bảo là tất cả các tính năng đều hoạt động, hãy sử dụng phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau: Microsoft Edge, Mozilla Firefox*, Google Chrome.

Bật cookie trong trình duyệt của bạn và xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt nữa nhé. Tham khảo phần trợ giúp trình duyệt để có được hướng dẫn.

Liên hệ với Intel

Yêu cầu hỗ trợ

Hãy liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 1 ngày làm việc.

Gửi yêu cầu

Trò chuyện

Sẵn sàng trò chuyện trong giờ Hành chính

Trò chuyện ngay bây giờ

Điện thoại

Có các đại lý trong giờ Hành chính

Xem Danh mục Điện thoại