Sử dụng để truy cập tài liệu tiếp thị, công cụ và dịch vụ bí mật bổ sung của Intel®. Thỏa thuận không tiết lộ công ty (CNDA) là điều bắt buộc, và quy trình duyệt có thể mất vài ngày.

Yêu cầu truy cập

Nếu bạn là nhân viên Intel, vui lòng bấm vào đây.