Quyết định sáng suốt với Intel Internet Vạn vật (IoT)

Intel đang khiến cho Internet Vạn vật (IoT) trở nên thông minh hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp đang dịch chuyển sang điện toán biên để có thể thu thập nhiều dữ liệu hơn, phân tích nhanh hơn và hành động sớm hơn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Thời đại dữ liệu năm 2025, tháng 11 năm 2018, seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf.

4

Tham khảo https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/support/legal-disclaimers-and-optimization-notices.html​​ để biết thêm thông tin về những lựa chọn hiệu suất và tối ưu hóa đối với các sản phẩm phần mềm của Intel.

5 Nguồn: Báo cáo đối tác cho Intel. Intel không chứng thực bất kỳ sản phẩm hay thực thể cụ thể nào được đề cập trên trang web này.