Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1“90% of Enterprises state IoT is core to digital transformation within their organization,” Omdia.Informa.com, 2021.