Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Tham khảo  https://software.intel.vn/sites/products/documentation/doclib/daal/daal-user-and-reference-guides/daal_cpp_api/opt_notice.htm để biết thêm thông tin về các lựa chọn hiệu năng và tối ưu hóa trong các sản phẩm Intel® Software.