Bộ chip Intel® 945G và Intel® 945GC Express: Tóm tắt

Bộ chip Intel® 945G và Intel® 945GC Express: Tóm tắt

Bộ chip Intel® 945G và Intel® 945GC Express: Tóm tắt

Tóm tắt sản phẩm: Tổng quan về Bộ chip Intel® 945G Express và Intel® 945GC Express bao gồm các điểm nổi bật và tính năng cho điện toán nhúng, chẳng hạn như hiệu suất đồ họa, khả năng quản lý nâng cao và bảo mật lưu trữ. (v.005, tháng 1 năm 2010)