• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Core™2 Duo Processor, Mobile GM45/GS45/GL40 Chipset Diagram

Enable Intelligent Designs

Hỗ trợ Intel® EDC

Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản EDC hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Liên hệ với chúng tôi >

Video

Thảo Luận

Thảo Luận