How to Organize and Share Photos with your PC

Sắp xếp hình ảnh của bạn. Khiến việc tìm kiếm và chia sẻ những hình ảnh mà bạn thích dễ dàng hơn. Bạn sẽ cần:
• Máy tính hoặc Mac
• Camera

Chuyển hình ảnh từ camera hoặc điện thoại lên máy tính của bạn. Có ba cách để làm việc này:
• Lấy thẻ nhớ của camera ra rồi cắm nó vào khe phù hợp trên máy tính hoặc máy Mac
• Nối camera vào máy tính qua cáp camera
• Sử dụng Bluetooth* hoặc Intel® Pair and Share

Kéo và Thả các thư mục vào vị trí mong muốn. Đánh dấu hình ảnh để dễ dàng sắp xếp hơn. Các thẻ địa điểm (Geotag) cho biết địa điểm chụp của hình ảnh. Nhận diện khuôn mặt sắp xếp hình ảnh theo người. Để hình ảnh của bạn dễ tìm kiếm hơn, hãy sử dụng ngày tháng, địa điểm chụp, hoặc khuôn mặt.