Intel Kỷ Niệm 40 Năm Tác Động đến Thế Giới

Phim: Chúng tôi là động lực thúc đẩy cho cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu trong trên 40 năm. Xem chúng tôi đã định hình cho tương lai hiện nay như thế nào.