Intel® OPA Performance

Determining Performance

In high performance computing (HPC), message passing interface (MPI) benchmarks are used to demonstrate the performance capability of the cluster network. While application performance is the most important result, benchmarking generally starts with standard micro-benchmarks used to determine best-case MPI latency, bandwidth and message rate. An HPC cluster is only as fast as the individual servers can communicate with each other. Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) has been designed to meet the requirements of clusters from small to large scale. This includes ground-breaking quality of service (QoS) features meant to keep latency low, bandwidth high, and message rate high, even at scale.1

Latency

This figure compares latency with 8 byte messages for Intel® OPA relative to Enhanced Data Rate* (EDR) InfiniBand* (IB), as measured with the Ohio State University (OSU) OMB osu_latency benchmark for both Open MPI and Intel® MPI. Intel® OPA latency has been measured up to 11% lower than EDR IB*. This latency includes a switch hop for both Intel OPA and EDR IB*.

Bandwidth

This figure compares bandwidth with 1 MB messages for Intel® OPA relative to EDR as measured with the OSU OMB osu_bw benchmark for both Open MPI and Intel® MPI. Both Intel® OPA and EDR are capable of delivering nearly full wire rate of 100 Gbps.

Message Rate

This figure compares 8 byte message rate for Intel® OPA relative to EDR as measured with the OSU OMB osu_mbw_mr benchmark for both Open MPI and Intel® MPI. 32 MPI rank pairs are used in the measurement. Intel® OPA has been measured up to 64% higher than EDR without message coalescing at the MPI level. This is a true hardware message rate test without message coalescing in software.

Natural Order Ring (NOR) Latency

Natural order ring (NOR) latency is measured from the b_eff benchmark in the HPC Challenge* benchmark suite. These measurements demonstrate the ability of the fabric to sustain low latency as the cluster scales an HPC application. Intel® OPA has lower latency at 16 fully subscribed nodes using 32 MPI ranks per node.

Random Order Ring (ROR) Latency

Random order ring (ROR) latency is measured from the b_eff benchmark in the HPC Challenge* benchmark suite. These measurements demonstrate the ability of the fabric to sustain low latency as the cluster scales an HPC application. Intel® OPA has lower latency at 16 fully subscribed nodes using 32 MPI ranks per node.

Configuration Details (Internal Testing – Single Switch)

   
Test platform Intel® Xeon® Processor E5-2697A v4 dual-socket servers (16 cores, 40 MB cache, 2.6 GHz, 9.6 GT/s Intel QuickPath Interconnect, 145 W TDP) with 64 GB DDR4 memory @ 2133 MHz. Intel® Turbo Boost Technology and Intel® Hyper-Thread Technology enabled
Benchmarks

Ohio State Micro Benchmarks* v. 5.0

HPCC* 1.4.3

Operating system Red Hat Enterprise Linux* 7.2
Intel® MPI Intel® MPI 5.1.3
Open MPI* Open MPI 1.10.0
Intel® OPA hardware and settings shm:tmi fabrics, I_MPI_TMI_DRECV=1, Intel Corporation Device 24f0 – Series 100 HFI ASIC (B0 silicon). OPA Switch: Series 100 Edge Switch – 48 port (B0 silicon).  IOU Non-posted Prefetch disabled in BIOS. Snoop hold-off timer = 9
EDR hardware and settings shm:dapl fabric. -genv I_MPI_DAPL_EAGER_MESSAGE_AGGREGATION off (Intel® MPI Only). Mellanox* EDR ConnectX-4 Single Port Rev 3 MCX455A HCA. Mellanox SB7700 - 36 Port EDR InfiniBand switch. MLNX_OFED_LINUX-3.2-2.0.0.0 (OFED-3.2-2.0.0), Best of default, MXM_TLS=self,rc, and -mca pml yalla tunings
Test detail

a. osu_latency 8B message

b. osu_bw 1 MB message

c. osu_mbw_mr, 8 B message (uni-directional), 32 MPI rank pairs. Maximum rank pair communication time used instead of average time, introduced into Ohio State Micro Benchmarks as of v3.9 (2/28/13). EDR using shm:ofa fabric, since this returned better message rates than shm:dapl fabric with I_MPI_DAPL_EAGER_MESSAGE_COALESCING disabled

d. HPCC1.4.3

Application Performance

   
Application Performance - Intel® MPI Learn more ›

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Kết quả điểm chuẩn có được trước khi bổ sung các bản vá phần mềm và cập nhật phần cứng gần đây nhằm xử lý các hình thức tấn công có tên gọi "Spectre" và "Meltdown". Việc bổ sung các cập nhật này có thể khiến cho các kết quả này không có hiệu quả với thiết bị hay hệ thống của bạn.

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống máy tính, thành phần, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.intel.vn/benchmarks.