Tiêu đề Biểu mẫu Đăng ký
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Join the Resource & Design Center to access online tools, technical content, and participate in communities.  Your account will be created immediately. If you would like to gain access to additional Intel® confidential collateral, tools and services, request to upgrade to a Privileged account instead.  A Corporate Non-Disclosure Agreement (CNDA) is required and the review process may take several days.

Complete the form below.

Right Rail Component
Need help?
Email support

North America:
1-800-538-3373

Other continents:
AT&T Access Code
wait for tone,
1-800-538-3373

24-hour support Monday-Friday (U.S. Pacific Time)

Tất cả các trường là bắt buộc, ngoại trừ các trường được đánh dấu cụ thể là tùy chọn.

Vui lòng sửa các trường được tô sáng trước khi tiếp tục:
Vui lòng sửa các trường được tô sáng trước khi tiếp tục:

Hủy Đăng ký

Bạn có chắc chắn muốn hủy quá trình đăng ký không?

Thông Tin Cá Nhân

Các chi tiết về Tài khoản

8 đến 15 ký tự, ít nhất là một số, một chữ cái và một ký hiệu đặc biệt.

 

Join the Resource & Design Center as a Basic User to participate in the Intel support communities and to use online design tools for Embedded and loT. To view Intel confidential content and access additional tools, enroll for a Privileged User account (verification or creation of a standard corporate non-disclosure agreement required).

Your access will be granted immediately upon e-mail verification.

Right Rail Component
Need help?
Email support

North America:
1-800-538-3373

Other continents:
AT&T Access Code
wait for tone,
1-800-538-3373

24-hour support Monday-Friday (U.S. Pacific Time)

Tất cả các trường là bắt buộc, ngoại trừ các trường được đánh dấu cụ thể là tùy chọn.

Vui lòng sửa các trường được tô sáng trước khi tiếp tục:
Vui lòng sửa các trường được tô sáng trước khi tiếp tục:

Hủy Đăng ký

Bạn có chắc chắn muốn hủy quá trình đăng ký không?

Thông tin hồ sơ

Hãy chọn loại sản phẩm mà doanh nghiệp của bạn phát triển

Chọn tất cả các danh mục ứng dụng áp dụng cho doanh nghiệp của bạn

Ưu tiên liên lạc

Đăng ký các cập nhật về sản phẩm nhúng và IoT từ Intel (tùy chọn)

Điều khoản và điều kiện

Bấm 'Đăng ký" sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận
 


.