Cân nhắc thiết kế IA nhúng với DDR3 ECC SO-DIMS

Cân nhắc thiết kế IA nhúng với DDR3 ECC SO-DIMS

Cân nhắc thiết kế IA nhúng với DDR3 ECC SO-DIMS

Sách trắng: Giải quyết vấn đề Intel® architecture thiết kế hệ thống nhúng bằng ECC SO-DIM, bao gồm nền, lập kế hoạch sản phẩm, thiết kế bảng mạch và những cân nhắc về phần mềm. (v.2, tháng 9 năm 2012)