Nhúng Intel® Architecture: Quy trình tiếp nhận bảng mạch

Sách trắng: Giải thích các thử nghiệm độ ổn định của bo mạch chủ và các phương pháp gỡ lỗi để giải quyết các vấn đề về bo mạch. (v.1, tháng 8 năm 2009)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.