Sách trắng: Cách tính thời gian thực thi mã điểm chuẩn trên Intel® Kiến trúc bộ hướng dẫn IA-32 và IA-64

Sách trắng: Cách tính thời gian thực thi mã điểm chuẩn trên Intel® Kiến trúc bộ hướng dẫn IA-32 và IA-64

Sách trắng: Cách tính thời gian thực thi mã điểm chuẩn trên Intel® Kiến trúc bộ hướng dẫn IA-32 và IA-64

Sách trắng: Cung cấp các phương pháp để đo các chu kỳ đồng hồ sử dụng để thực hiện mã C. (v.1, tháng 9 năm 2010)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.