Sử dụng bộ điều khiển nhúng trong thiết kế nhúng công suất thấp

Sử dụng bộ điều khiển nhúng trong thiết kế nhúng công suất thấp

Sử dụng bộ điều khiển nhúng trong thiết kế nhúng công suất thấp

Sách trắng: Cung cấp tổng quan về cách sử dụng bộ điều khiển nhúng để hiểu hình thức, vừa vặn và chức năng. (v.1, tháng 9 năm 2011)