Data Plane Development Kit Power Optimization on Advantech* Network Appliance Platform: White Paper

Data Plane Development Kit Power Optimization on Advantech* Network Appliance Platform: White Paper

Data Plane Development Kit Power Optimization on Advantech* Network Appliance Platform: White Paper

This white paper evaluates Intel® architecture-based platforms and includes analysis of the system-level configuration impact on platform power consumption including hardware, BIOS, and software design decisions. (v.1, Dec. 2015)

Nhúng và IoT


Tìm kiếm tài liệu chuyên sâu, công cụ và tài nguyên dành cho nhà phát triển nhúng và IoT.

Liên hệ Intel


Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Video Liên Quan