Trình điều khiển Intel® HD Graphics hỗ trợ các nền tảng nhúng hoạt động trên vi kiến trúc Intel® Core™. Nền tảng Intel® cụ thể được liệt kê trong tab Nền tảng được hỗ trợ bên dưới. Hệ điều hành được liệt kê trong tab Hệ điều hành được hỗ trợ.

Các tính năng của trình điều khiển đồ họa theo nền tảng được khảo chứng trong Hướng dẫn sản phẩm hình ảnh tích hợp Intel®Đồ họa bộ xử lý Intel® dành cho Intel® Pentium® và Hướng dẫn sản phẩm Intel® Celeron®. Đối với các nền tảng nhúng hoạt động bằng bộ xử lý Intel® Core™, bộ xử lý Intel® Pentium® hoặc bộ xử lý Intel® Celeron® với các chipset đời trước chipset chuỗi Intel® 5, vui lòng tham khảo tài liệu Trình điều khiển đồ họa nhúng Intel®.

Xem định dạng gốc của trình điều khiển đồ họa HD Intel dành cho Linux* tại www.intellinuxgraphics.org. Việc hỗ trợ phần cứng đồ họa Intel ở các bản phân phối Linux được quyết định bởi từng nhà cung cấp hệ điều hành. Intel không phát triển trình điều khiển đồ họa HD Intel dành riêng cho từng bản phân phối. Tất cả các bộ phận của trình điều khiển Linux đều được trả ngược về kho tương ứng một lần mỗi quý. Thông tin về các bộ phận này được đăng trên www.intellinuxgraphics.org trong phần Tải về. Các bản phân phối có thể tải về bộ phận theo ý muốn.