Enabling the Adoption of Intel® Architecture with a Customizable Firmware Solution for Digital Surveillance System Applications: Case Study

Enabling the Adoption of Intel® Architecture with a Customizable Firmware Solution for Digital Surveillance System Applications: Case Study

Enabling the Adoption of Intel® Architecture with a Customizable Firmware Solution for Digital Surveillance System Applications: Case Study

With the Intel® Firmware Support Package, Developers at Hikvision have access to the source code of the firmware and they are able to perform customization to extract maximum performance from their designs. (v.1, Nov. 2015)

Nhúng và IoT


Tìm kiếm tài liệu chuyên sâu, công cụ và tài nguyên dành cho nhà phát triển nhúng và IoT.

Liên hệ Intel


Nhận trợ giúp kỹ thuật và kinh doanh, đăng ký một tài khoản hoặc quản lý tài khoản của bạn.

Video Liên Quan