Intel® EMGD cung cấp các tính năng phong phú cho Hiệu năng cao và rút ngắn Thời gian ra Thị trường