Giới thiệu vi điều khiển Intel® Quark™ điều khiển D1000: Video

Phần giới thiệu và tổng quan về sản phẩm sản phẩm tiếp thị, vi Intel® Quark™ D1000 do APJ Online Sales Group trình bày. Video giới hạn phần hội thảo qua web gửi vào tháng 12 năm 2015.