Giới thiệu vi điều khiển Intel® Quark™ điều khiển D1000: Video

Phần giới thiệu và tổng quan về sản phẩm sản phẩm tiếp thị, vi Intel® Quark™ D1000 do APJ Online Sales Group trình bày. Video giới hạn phần hội thảo qua web gửi vào tháng 12 năm 2015.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.