Hub bộ điều khiển I/O® Intel 8/9 LAN NVM: bản đồ và hướng dẫn thông tin

Cấu hình các tính năng cụ thể với phần mềm và phần cứng cho không gian bộ nhớ không biến tính trong thiết kế bằng cách sử dụng bộ điều khiển LAN 10/100/1000 MB/s tích hợp vào Trung tâm điều khiển I/O của Intel® 8/9. (v. 2.6, tháng 4 năm 2012)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.