KW-phần mềm PROFINET stack * đẩy các giới hạn giao tiếp công nghiệp

Tóm lược về giải pháp: PROFINET stack * KW-software, được trang bị Intel® Ethernet Controller I210, đem đến khả năng tích hợp nhanh, có thể nâng cấp và hiệu quả chi phí cho nhu cầu giao tiếp và kết nối mạng theo thời gian thực công nghiệp đồng bộ. (v. 1, ngày 2013 tháng 2)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.