Kiến trúc vi mô di chuyển ARM * đến Intel® Atom™

Sách trắng: những thách thức khi di chuyển ARM * đến vi kiến trúc Intel® được kiểm tra thông qua việc di chuyển thành công bởi một công ty vốn nặng những lợi ích của chức năng bổ sung, tăng tốc độ thực thi và sức mạnh điện toán. (v. 1, tháng 11 năm 2011)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.