Giải mã phương tiện bằng cách sử dụng Intel® Media SDK

Sách trắng này cung cấp cho các nhà phát triển Bảng hiệu Kỹ thuật số hướng dẫn cách phát triển phần mềm máy phát đa phương tiện để kết hợp các công cụ tăng tốc video phần cứng Intel® bằng cách sử dụng Media SDK và DXVA-HD. (v.1, tháng 6 năm 2012)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.