Hệ thống giao thông thông minh hỗ trợ người vận động cơ động tại Brazil

Mô tả cách thức các sản phẩm và công nghệ của Intel® góp phần tạo ra một hệ thống giao thông thông minh tại Thành phố ý du lịch ở Brazil, bao gồm các bảng thông báo kỹ thuật số cung cấp thông tin du lịch có giá trị cho người đi xe máy để giảm tai nạn và cải thiện an toàn giao thông.

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.