Intel® Active Management Technology: khả năng quản lý từ xa cho DSS

Sách trắng: mô tả cách Intel® Active Management Technology có thể giảm chi phí bảo trì cho giám sát bảo mật kỹ thuật số quy mô lớn với khả năng quản lý từ xa để giám sát, sửa chữa và bảo vệ mạng. (v. 1, tháng 6 2012)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.