Intel® Active Management Technology: khả năng quản lý từ xa cho DSS

Intel® Active Management Technology: khả năng quản lý từ xa cho DSS

Sách trắng: mô tả cách Intel® Active Management Technology có thể giảm chi phí bảo trì cho giám sát bảo mật kỹ thuật số quy mô lớn với khả năng quản lý từ xa để giám sát, sửa chữa và bảo vệ mạng. (v. 1, tháng 6 2012)

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.