Giám sát Intel® Active Management Technology và bảo mật

Xem cách Intel® Active Management Technology cho phép bạn giám sát, quản lý, sửa chữa và bảo vệ các cài đặt và mạng bảo mật kỹ thuật số với khả năng quản lý từ xa và quản lý dự đoán. (v. 10, tháng 6 2012)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.