Giám sát Intel® Active Management Technology và bảo mật

Xem cách Intel® Active Management Technology cho phép bạn giám sát, quản lý, sửa chữa và bảo vệ các cài đặt và mạng bảo mật kỹ thuật số với khả năng quản lý từ xa và quản lý dự đoán. (v. 10, tháng 6 2012)

Thông tin trên là sự kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính của nội dung gốc để thuận tiện cho bạn. Nội dung này được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và quý vị không nên tin cậy đây là thông tin hoàn chỉnh và chính xác. Nếu bạn muốn xem trang tiếng Anh, nhấp vào biểu tượng bên trái.