Các điều khoản và điều kiện của chương trình bộ dụng cụ đánh giá

Thỏa thuận cấp phép: điều khoản cho chương trình nền tảng đánh giá nhúng® của Intel bao gồm phạm vi sử dụng, tính bảo mật, tính năng và chức năng, quyền sở hữu và giấy phép, tuyên bố miễn trừ và thời hạn của thỏa thuận. (v. 2, tháng 8 năm 2015)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.