Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

2The Movidius Myriad X VPU có khả năng cung cấp tổng hiệu suất hơn 4 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây (TOPS) . Hiệu năng tổng thể là tính toán cấu trúc dựa trên hiệu suất tối đa của hoạt động mỗi giây trên tất cả các đơn vị điện toán có sẵn. Hiệu suất ứng dụng thay đổi tùy theo ứng dụng.
3Các trình biên dịch của Intel có thể hoặc không thể tối ưu hóa ở mức độ tương tự cho các bộ vi xử lý không phải của Intel để tối ưu hóa không phải là chỉ dành cho bộ vi xử lý Intel. Tối ưu hóa này bao gồm các tập hợp câu lệnh SSE2, SSE3 và SSSE3 cũng như các tối ưu hóa khác. Intel không bảo đảm tính sẵn có, các chức năng hoặc sự hiệu quả của bất kỳ tối ưu hóa nào trên các bộ vi xử lý không do Intel sản xuất. Các tối ưu hóa dựa vào bộ vi xử lý trong sản phẩm này là nhằm mục đích sử dụng cùng với các bộ vi xử lý của Intel®. Một số tối ưu hóa nhất định không dành riêng cho vi cấu trúc của Intel® được dành riêng cho các vi xử lý của Intel®. Vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng và tham khảo cho người dùng để biết thêm thông tin về các chỉ dẫn cụ thể trong thông báo này.