Trình điều khiển mạng onboard cho bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 741

776576
4/13/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển mạng onboard cho Intel® Server Board dòng D50DNP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2022 family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 777.8 MB
  • SHA1: 491A88BE2544B8E3E716B488C6AF35881E7D9936

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều khiển mạng onboard cho Intel® Server Board D50DNP.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Windows Server* 2019/2022
  • RHEL* 8.7, 9.1
  • SLES* 12 SP5, 15 SP4
  • ESXi* 7.0, 8.0 (Vui lòng tham khảo trang tải xuống của VMWare để biết trình điều khiển ESXi mới nhất cho các thiết bị Intel® Ethernet®)

Để biết khả năng tương thích hệ điều hành, cũng tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel - Cấu hình Máy chủ & Công cụ Tương thích.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.