Trình điều khiển video tích hợp cho Linux* cho Bo mạch máy chủ Intel và hệ thống dựa trên chipset Intel® 741

776402
11/10/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Video tích hợp Linux* ASPEED* cho Dòng Máy chủ Intel® M50FCP và D5DNP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 22.04 LTS*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 9.1 MB
  • SHA1: 46C6976E7EFBD781B08368651B2767877F39FC70

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều khiển video tích hợp Linux* ASPEED* dành cho Dòng Máy chủ Intel® M50FCP và D5DNP.

Hỗ trợ hệ điều hành

Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*, Ubuntu* 22.04

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.