Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 & Window 11* dành cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11 CM11EB

772983
3/8/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel® cho Windows®10 & Window 11* cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11 CM11EB

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 606.4 MB
  • SHA1: 525701CCC89E7CFA4B51B852C9BB2E335DE9D838

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển DCH Đồ họa Intel cho Windows® 10 và Windows 11* Các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11 CM11EB.

Trình điều khiển DCH là gì? Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.