Trình điều khiển Ethernet Realtek* (LAN) cho Windows® 10 64-bit & Windows* 11 dành cho Intel® NUC 7 Essential Kits & Máy tính mini - NUC7CJY & NUC7PJY

769272
2/18/2023

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Realtek* Ethernet (LAN) cho Windows® 10 64-bit & Windows* 11 cho Intel NUC 11 Essential Kits & Máy tính mini Intel® - NUC7CJY & NUC7PJY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 5.3 MB
  • SHA1: 8E5F9E5E5B0B2DAAF1D7E7C1F79252D8693220B4

Mô tả chi tiết

Cài đặt Trình điều khiển Realtek* Ethernet (LAN) cho Windows® 10 64-bit & Windows* 11 cho Intel NUC 11 Essential Kits & Máy tính mini Intel® - NUC7CJY & NUC7PJY.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.