Intel® Ethernet (LAN) trình điều khiển cho Intel® NUC6i7KYK khi sử dụng Windows® 10

768122
2/9/2023

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều Intel® Ethernet mạng (LAN) cho Intel® NUC6i7KYK khi sử dụng Windows® 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 350.5 KB
  • SHA1: 8A31C3ECEF5F58BB9F833BB8223F53E5CF5E6634

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói này bao gồm trình điều khiển Intel® Ethernet mạng (LAN) cho Intel® NUC6i7KYK khi sử dụng Windows® 10.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.