Trình® điều khiển Intel Serial IO dành cho Windows 11* cho Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB

752072
11/8/2022

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows 11 * cho Intel NUC Kit NUC13RNG &; Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG / Intel®® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*
  • Kích thước: 2.9 MB
  • SHA1: FCF590F5094EFCB47AF44043362B34A40427AC39

Mô tả chi tiết

Cài đặt trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ Intel Serial IO cho Windows 11* cho Intel NUC Kit NUC13RNG &; Intel NUC 13 Extreme Kit - NUC13RNG/Intel®® NUC Extreme Compute Element - NUC13SBB.

Mục đích

Cần có trình điều khiển Intel Serial IO nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Chỉ thị:

1) Tải xuống và giải nén SerialIO-Win11-30.100.2221.20.zip
2) Thực thi SetupSerialIO.exe

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.