Intel vPro® công cụ di chuyển khả năng quản lý

749279
10/4/2022

Giới thiệu

Intel vPro® công cụ di chuyển khả năng quản lý

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Dòng Windows 10*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA1: C14928124DFDA94088FA2687B4EBFAA35484342D

Mô tả chi tiết

Công cụ di chuyển khả năng quản lý Intel vPro® là một ứng dụng dòng lệnh được thiết kế để giúp di chuyển các điểm cuối từ Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) sang Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) mà không cần phải mở cấu hình Intel® Active Management Technology (Intel® AMT).

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.