Intel Graphics DCH Driver cho Windows®10 &; Window 11 * cho Intel® NUC 12 Compute Elements ELM12HB

736261
3/21/2023

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC 12 Compute Elements ELM12HB.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 923 MB
  • SHA1: D5939F3E10A360017635803E9E973324C62C38BD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows 10 và Windows® 11* Intel® NUC 12 Compute Elements.

Trình điều khiển DCH là gì? Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.