Intel® Serial IO điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 12 ELM12HB[x]

736251
6/28/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Serial IO điều khiển quan trọng cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 12.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: 6CE8B4890B5E93CA098B5C35DC3524D86FA99F06

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ GPIO cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 12.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.