Intel® Rapid Storage Technology điều khiển quan trọng cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 12 ELM12HB[x]

736249
6/28/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Rapid Storage Technology điều khiển quan trọng cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 12.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 5.2 MB
  • SHA1: 2CCFFD74878AD5D6E88F9DB90806C389F7F16F0A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

  • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
  • Intel® RST

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.