Trình điều khiển ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) dành cho Windows 10 cho các sản phẩm Intel® NUC®

723395
2/25/2022

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) cho Windows 10 cho các sản phẩm Intel® NUC®

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 57.6 KB
  • SHA256: 7CC7696FD2EEF57D2D283F39189CF7DD36120CA529D2377559C5DA24754837AA

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Cài đặt Trình điều khiển ITE Tech* Consumer Infrared (CIR) cho Windows® 10 cho một số dòng Sản phẩm Intel® NUC.

Bạn không chắc trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.